Opladen door ontladen

© Piebe van den berg

1/ Nannewiid

Yn de romte fan de lêste sinne en de nacht,
ûntsteane wêr’t de himel en de ierde elkoar reitsje...

2/ Joure

Under myn fuotten in koer
Boppe myn holle in ballon...

© Remco de Vries

3/ Marboei

Vandaag worden we ingeklemd door broedplaatsen en steeds grotere...

© Roelof Bos - Natuurmonumenten

4/ Oudemirdum

Op seis meter hichte sjoch ik út oer de Iselmar tinkend oan ferfleine tiden...

5/ Wyldemerk

Geitekeuteltsjes en skytaaien ferklappe in ferburgen gearkomste...

6/ Laaksum

In haven dêr’t it hert begjint
in haven dêr’t de nachten sjonge...

7/ Sandfirden

Hjir bin ik op ’e râne fan
werklikheid en ferbylding...

8/ Westhem

Sjoch hjir in skilderij sûnder keunstner.
In troch wetter en wyn ferroerd stillibben...

9/ Makkumersúdwaard

Uneinige skakearringen fan bêzje
foarmje in gerdyn rûnom in natuerlik poadium...

10/ Skrins

Wolkom yn dizze wûndere wrâld op de boaiem fan in âlde see...

11/ Lytsewierrum

In fergees retoerke nei tiden fan eartiids
Efkes fluch hinne en werom...

12/ Snitsermar

Wite seilen oan de hoarizon
binne as ûnbeskreaune blêden...