Ga naar inhoud
MAP

Maak een ruimtereis met poëzie

Waterland van Friesland geeft je alle ruimte. Letterlijk in de vorm van weidse vergezichten. Figuurlijk met kunst, cultuur en leuke plaatsen. Want ruimte is zowel buiten jezelf als in jezelf. En die ‘binnen- en buitenruimte’ gaat met elkaar de verbinding aan. Zo kan een boswandeling je innerlijke natuur tot rust brengen, terwijl een wandeling door het verleden van een eeuwenoud stadje of kijken naar museumkunst je met nieuwe ogen naar de wereld laat kijken. Dit ‘ruimtegevende’ zit ook in poëzy (Fries voor poëzie). Maak maar eens een ruimtereis door Waterland van Friesland, waarbij je bij elk ‘ruimtepunt’ de tijd neemt om een (Fries) gedicht te lezen. Dan stap je in de beleef- en denkwereld van de dichter. En die laat je soms net even wat anders kijken naar de dingen om je heen en in jezelf. En al die inspirerende ruimte geven we jou op een presenteerblaadje. Ga je mee?

Alle gedichten

1/ Nannewiid

52°57'01.7"N 5°51'43.2"E

Yn de romte fan de lêste sinne en de nacht,
ûntsteane wêr’t de himel en de ierde elkoar reitsje,
skakearringen fan goud yn al har pracht.

Yn de romte fan it lêste ljocht en it tsjuster,
stimt de natuer ôf op de frekwinsje fan de stilte
wêryn’t dei- en nachtbisten wikselje fan wacht.

Yn de romten tusken myn gedachten yn
wurde de romten fan stilte hieltiden grutter.
Ik stim ôf op de natuer fan it Nannewiid.
En ik nim myn romte.

Grietje Hoekstra

2/ Ballonvaren Joure

52°58'13.5"n 5°47'17.0"e

Under myn fuotten in koer
Boppe myn holle in ballon
Myn blik op ûneinich

De wrâld liket sa lyts en fyn
Lykas myn soargen
Dy't hjir fuortfleane op 'e wyn

Grietje Hoekstra

3/ MarBoei

52°57'45.9"N 5°36'56.4"E

Vandaag worden we ingeklemd door broedplaatsen en steeds
grotere nederzettingen om vakantie in te ondergaan

maar we varen. De steven beeft, onder de boot woelt iets
in zijn slaap en de eerste druppels stuiteren al

over de golven. We omklemmen het roer met beide handen,
het hout is nat en plakt. Sturen is wijzen naar waar je
niet wilt komen. We ankeren ons vast om veilig

en vlakbij de bodem te blijven en toch zijn we niet gescheiden
van een watermassa die zwiept en vloekt, westenwind opslokt

om zijn groeispurt te voltooien, dit monster in wording wil oevers
dwingen het wateroverschot op te klokken, wanhopig jong

gewas eruit persen om al dat vocht maar ergens te kunnen laten.
Ons bootje is veel

te klein. Vastgegord, misselijk, tollend en wat slaat daar overboord,
is het de drank, hopelijk de drank, zoals het in de fles klotst

klotst het nergens, het woelen neemt af, we zitten nog steeds
stevig  vast en deze boei wordt onze badstop

tegen de bodem, we roepen “kom maar op!” naar beneden en het
antwoord is gekabbel, kleine tsunami’s die tegen de romp slaan,
in een zacht maar zeker kloppen.

Hegemer Mar - Ellen Deckwitz

4/ Oudemirdum

52°50'11.9"N 5°31'59.1"E

Op seis meter hichte
sjoch ik út oer de Iselmar
tinkend oan ferfleine tiden
mei in brûzjende see

In ôfsletten tiid giet oer yn
rêstich blinkend wetter
yn it jûntiidsljocht

Inkeld it beammerûzjen
en fûgels yn ’e loft
bringe libben
yn dizze simmerjûn

Grietje Hoekstra

5/ Wyldemerk

52°52'04.5"N 5°31'19.2"E

Geitekeuteltsjes en skytaaien ferklappe
in ferburgen gearkomste
fan ôfrûnne nacht

Wetterdamp stiget op út ‘e mar
en kringelt tusken de beammen troch
Kontoeren fan libben tekenje har ôf

It is in hiele drokte mei
kij, geitebokjes en fûgels
omjûn troch magy en tsjoenderij

By dat komplot fan wyldguod
hâldt it wetterhynderke de wacht
It is it geheim fan de Wyldemerk

Grietje Hoekstra
Meer in het natuurgebied Wyldemerk

6/ Laaksum

52°51'05.6"N 5°24'41.1"E

In haven
dêr’t it hert begjint
in haven
dêr’t de nachten sjonge
dy boust mei tûzen earms yn hûndert jierren
fan wyn ferwaaide talen, wask oan linen
fan himmele ruten en oanspield lok
fan dwelmlanteranen, seegerdinen
of oars, út blaue loft en oeren op it strân
bleate hannen, amer wetter
skepke sân.

Arjan Hut

7/ Sandfirden

52°59'16.1"N 5°31'20.0"E

Hjir bin ik
op ’e râne fan
werklikheid en ferbylding.

Hjir sit ik
behâlden
tusken it floeibere en it ûnfersetlike.

Hjir ferlangje ik
frij kieze te kinnen
tusken wa’t ik bin en wa’t ik wêze mei.

Hjir sjoch ik
wat romte is:
it streamt tusken it ûnfersetlike troch.

Hjir dream ik
dat myn hert oerstreame mei fan leafde
om myn libben klopje te litten.

Grietje Hoekstra

8/ Westhem

53°01’03.8”N 5°33’00.8”E

Sjoch hjir in skilderij sûnder keunstner.

In troch wetter en wyn ferroerd stillibben
mei in tsjerkje as troch in pinsiel boud.
Mar it is in muontsewurk fan kleasterstiennen.

De Sylroede die akwarellearret troch de greiden.
flústerjend folget in boatsje de lutsen streek.
De list is fan wiuwende reidkragen yn de wyn.

Dit skilderij sûnder keunstner.
Ik hingje it op yn myn ûnthâld.
Sa nim ik it mei nei hûs.

Grietje Hoekstra

9/ Makkumer Súdwaard

53°02'31.8"N 5°23'23.3"E

Uneinige skakearringen fan bêzje
foarmje in gerdyn rûnom in natuerlik poadium
foar deistich ymprovisaasje toaniel.

It is in iepenloftspul fol getsjilp, gespat en gefljoch.
Hark, hear ik in monolooch fan in wylgesyske?
En sjoch ik dêr in sêne tusken einen en in dekfûgeltsje?

Repetysjes, útfieringen en premjêres fine troch elkoar plak.
Mei-inoar foarmet it in ûneinige foarstelling.
Elkenien sit earste rang yn de Makkumersúdwaard.

Grietje Hoekstra

10/ Skrins

53°06’58.9”N 5°38’29.7”E

Wolkom yn dizze wûndere wrâld
op de boaiem fan in âlde see

Hjir is in wier fûgelparadys
boppe wetter kaam

It fûgelgesang fan greidefûgels
fluitet dy hjir om ‘e earren

Mar it fleurichst fluitet de wiere fûgeler,
dy’t fan al dat moais genietsje mei

Grietje Hoekstra

11/ Lytsewierrum

53°05’23.9”N 5°39’49.0”E

In fergees retoerke
nei tiden fan eartiids
Efkes fluch hinne en werom

Nei in oansjenlike tsjerke,
in pastorij, in rige hûzen,
in inkelde buorkerij…

In histoarysk moai reiske,
dat ûnbetelber is
Allinnich te ferkrijen yn Lytsewierrum

Grietje Hoekstra
Bruggetje in Lytsewierrum

12/ Snitser Mar

53°01’36.4”N 5°46’31.8”E

Wite seilen oan de hoarizon
binne as ûnbeskreaune blêden
fan in ûnbekende takomst

Myn winsken en ferlangens
projektearje ik op
de trijehoekige doeken

De winskboaten nimme it mei
en ik lit it los

Grietje Hoekstra

Zoek & boek

Reisgezelschap

Schijf je in voor onze nieuwsbrief.

Ontvang tips, de evenementenkalender en aanbiedingen van VVV Waterland van Friesland.