Skip to main content
MAP

Recharging by unwinding

 • 1/ Nannewiid

  Yn de romte fan de lêste sinne en de nacht,
  ûntsteane wêr’t de himel en de ierde elkoar reitsje...

  1/ Nannewiid
 • 2/ Joure

  Under myn fuotten in koer
  Boppe myn holle in ballon...

  2/ Joure
 • 3/ Marboei

  Vandaag worden we ingeklemd door broedplaatsen en steeds grotere...

  3/ Marboei
 • 4/ Oudemirdum

  Op seis meter hichte sjoch ik út oer de Iselmar tinkend oan ferfleine tiden...

  4/ Oudemirdum
 • 5/ Wyldemerk

  Geitekeuteltsjes en skytaaien ferklappe in ferburgen gearkomste...

  5/ Wyldemerk
 • 6/ Laaksum

  In haven dêr’t it hert begjint
  in haven dêr’t de nachten sjonge...

  6/ Laaksum
 • 7/ Sandfirden

  Hjir bin ik op ’e râne fan
  werklikheid en ferbylding...

  7/ Sandfirden
 • 8/ Westhem

  Sjoch hjir in skilderij sûnder keunstner.
  In troch wetter en wyn ferroerd stillibben...

  8/ Westhem
 • 9/ Makkumersúdwaard

  Uneinige skakearringen fan bêzje
  foarmje in gerdyn rûnom in natuerlik poadium...

 • 10/ Skrins

  Wolkom yn dizze wûndere wrâld op de boaiem fan in âlde see...

  10/ Skrins
 • 11/ Lytsewierrum

  In fergees retoerke nei tiden fan eartiids
  Efkes fluch hinne en werom...

  11/ Lytsewierrum
 • 12/ Snitsermar

  Wite seilen oan de hoarizon
  binne as ûnbeskreaune blêden...

Search & book

Traveling party