Skip to main content
MAP

Makkumersúdwaard

Uneinige skakearringen fan bêzje

foarmje in gerdyn rûnom in natuerlik poadium

foar deistich ymprovisaasje toaniel.

 

It is in iepenloftspul fol getsjilp, gespat en gefljoch.

Hark, hear ik in monolooch fan in wylgesyske?

En sjoch ik dêr in sêne tusken einen en in dekfûgeltsje?

 

Repetysjes, útfieringen en premjêres fine troch elkoar plak.

Mei-inoar foarmet it in ûneinige foarstelling.

Elkenien sit earste rang yn de Makkumersúdwaard.

 

Grietje Hoekstra

 

Endless shades of beige, form curtains around this natural stage for a daily dose of improvisational theatre. An open-air play of chirping, splashes and fluttering. Did you hear that monologue by a marsh warbler? And don’t miss the scene between the ducks and a bearded reedling. Rehearsals, performances and premières are all held randomly. Together, they stage a never-ending show. Everyone has first class seats in the Makkumersúdwaard.

Would you like to read more poems?

Search & book

Traveling party