Skip to main content
MAP

Laaksum

In haven
dêr’t it hert begjint
in haven
dêr’t de nachten sjonge
dy boust mei tûzen earms yn hûndert jierren
fan wyn ferwaaide talen, wask oan linen
fan himmele ruten en oanspield lok
fan dwelmlanteranen, seegerdinen
of oars, út blaue loft en oeren op it strân
bleate hannen, amer wetter
skepke sân.

 

Arjan Hut

 

a harbour - where the heart begins - a harbour - where the nights sing - built with a thousand arms in a hundred years - from windswept languages, clothes drying on lines - from windows cleaned and luck washed ashore - from a drifter's lantern and deep sea curtains or from the - blue sky and hours on the beach - with bare hands, a bucket of water - a scoop of sand

Translation: Arjan Hut, Kate Rex & Roger West

Would you like to read more poems?

Search & book

Traveling party