Skip to main content
MAP

Oudemirdum

Op seis meter hichte

sjoch ik út oer de Iselmar

tinkend oan ferfleine tiden

mei in brûzjende see

 

In ôfsletten tiid giet oer yn

rêstich blinkend wetter

yn it jûntiidsljocht

 

Inkeld it beammerûzjen

en fûgels yn ’e loft

bringe libben

yn dizze simmerjûn

 

Grietje Hoekstra

 

Six metres up, I gaze out over the IJsselmeer, reflecting on days long gone, of a tempestuous sea. A bygone era flows into quietly glistening water in the evening sun. The silent summer evening animated only by rustling trees and airborne birds.

Would you like to read more poems?

Search & book

Traveling party