Skip to main content
MAP

Skrins

Wolkom yn dizze wûndere wrâld

op de boaiem fan in âlde see

 

Hjir is in wier fûgelparadys

boppe wetter kaam

 

It fûgelgesang fan greidefûgels

fluitet dy hjir om ‘e earren

 

Mar it fleurichst fluitet de wiere fûgeler,

dy’t fan al dat moais genietsje mei

 

Grietje Hoekstra

 

Welcome to this magical world on the bed of an ancient sea. Where a true bird paradise has emerged from the waves. Happy warbling of meadow birds can be heard all around. But happiest of all is the true birdwatcher, enjoying their serenading sounds.

Would you like to read more poems?

Search & book

Traveling party