Ga naar inhoud
MAP
nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • VVV Waterland van Friesland: Vereniging VVV Waterland van Friesland, gevestigd te 8501 AH Joure, gemeente De Fryske Marren, aan de Midstraat 99, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 40001779 en geregistreerd bij de Belastingdienst onder BTW-nummer NL002667733B01
 • Partner : Elke natuurlijke- of rechtspersoon die met VVV Waterland van Friesland een overeenkomst van opdracht en/of een overeenkomst tot het verrichten van diensten en/of een koopovereenkomst en/of een bemiddelingsovereenkomst sluit.
 • Overeenkomst : de overeenkomst tussen VVV Waterland van Friesland en de Opdrachtgever.
 • Product : de door VVV Waterland van Friesland aangeboden zaken en/of diensten;
 • Productbeschrijving : de beschrijving van de door VVV Waterland van Friesland aangeboden zaken en/of diensten;
 • Productvoorwaarden : de verplichtingen van VVV Waterland van Friesland, de verplichtingen van de Partner alsmede de Productbeschrijving

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van VVV Waterland van Friesland en alle tussen VVV Waterland van Friesland en de Partner gesloten overeenkomsten.

2. Werknemers van VVV Waterland van Friesland zijn niet bevoegd om met een Partner afspraken te maken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, tenzij na daartoe schriftelijke volmacht van de directeur van VVV Waterland van Friesland.

3. VVV Waterland van Friesland behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen en/of aanvullingen zullen alsdan van kracht zijn vanaf de door VVV Waterland van Friesland vastgestelde datum, doch niet eerder dan dat VVV Waterland van Friesland aan de Partner een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de wijzigingen en/of aanvullingen kennis te nemen. Indien de Partner niet akkoord gaat met de gewijzigde en/of aangevulde voorwaarden, is VVV Waterland van Friesland gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

4. Eventuele door Partner gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden worden hierbij door VVV Waterland van Friesland uitdrukkelijk verworpen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Eventuele van de Algemene Voorwaarden van VVV Waterland van Friesland afwijkende bedingen gelden uitsluitend ten aanzien van de overeenkomst waarin deze bedingen zijn opgenomen.

5. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de overeenkomst, de Productvoorwaarden en deze algemene voorwaarden, geldt de volgende rangorde:
a. de Overeenkomst;
b. de Productvoorwaarden;
c. deze algemene voorwaarden.

6. Wanneer een bepaling uit de Overeenkomst en/of een of meerdere van de daarbij horende Productvoorwaarden en/of deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, zullen partijen in onderling overleg een vervangende bepaling opnemen die de inhoud van de ongeldige bepaling zo veel mogelijk benadert.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

1. Elk aanbod dat door VVV Waterland van Friesland is gedaan, waaronder mede zijn begrepen algemene aanbieding van een Product vervat in productcatalogi, (elektronische) prijslijsten en ander drukwerk zijn vrijblijvend.

2. Een overeenkomst tussen VVV Waterland van Friesland en een Partner komt tot stand indien en op het moment dat:

 • VVV Waterland van Friesland de ontvangst van een door de Partner ondertekend Productformulier of offerte schriftelijk of per email aan de Partner heeft bevestigd, of;
 • VVV Waterland van Friesland een aanvang neemt met de uitvoering van de verplichtingen die voor VVV Waterland van Friesland voortvloeien uit de door de Partner gemaakte keuzes op het Productformulier of de door de Partner ondertekende offerte, of;
 • de Partner een door VVV Waterland van Friesland aan de Partner ten aanzien van één of meerdere Producten verzonden factuur betaalt;

3. Mondelinge afspraken binden VVV Waterland van Friesland eerst na een schriftelijke of per email verzonden bevestiging door VVV Waterland van Friesland.

Artikel 4. Algemene verplichtingen van VVV Waterland van Friesland

1. VVV Waterland van Friesland zal zich inspannen om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op de tussen partijen overeengekomen datum conform de tussen partijen overeengekomen wijze en Productvoorwaarden uit te voeren.

2. VVV Waterland van Friesland is gerechtigd om haar rechten en plichten uit de overeenkomst aan een derde over te dragen, voor welke overdracht de Partner aan VVV Waterland van Friesland op voorhand toestemming verleend.

3. VVV Waterland van Friesland is gerechtigd om haar verplichtingen uit de overeenkomst door derden te laten nakomen.

Artikel 5. Algemene verplichtingen van de Partner

1. De Partner is verplicht om bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede gedurende de gehele duur van de Overeenkomst aan VVV Waterland van Friesland al die gegevens en informatie te verstrekken die voor VVV Waterland van Friesland noodzakelijk of nuttig zijn ter uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

2. De Partner zal alle maatregelen treffen die voor VVV Waterland van Friesland noodzakelijk of nuttig zijn ter uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst of welke nodig of nuttig zijn om de werkzaamheden van VVV Waterland van Friesland naar behoren uit te voeren.

3. De Partner is verplicht ervoor zorg te dragen dat door de Partner aan VVV Waterland van Friesland verstrekte gegevens, informatie en zaken door VVV Waterland van Friesland en derden veilig kan worden gebruikt en geen gevaar kan vormen of vormt voor VVV Waterland van Friesland, haar medewerkers en/of derden.

4. De Partner is verplicht ervoor zorg te dragen dat door de Partner aan VVV Waterland van Friesland verstrekte gegevens, informatie en zaken haar eigendom zijn dan wel dat de Partner ter zake deze gegevens, informatie en zaken een zodanige licentie of andersluidend recht van intellectueel eigendom bezit dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van intellectueel eigendom van derden, alsmede dat de Partner gerechtigd is om de door de Partner aan VVV Waterland van Friesland verstrekte gegevens, informatie en zaken aan VVV Waterland van Friesland te verstrekken.

5. De Partner zal door VVV Waterland van Friesland als dan niet op grond van de Overeenkomst aan de Partner ter beschikking gestelde gegevens en/of zaken niet verhuren, leasen, verkopen, vervreemden, verpanden, in zekerheid overdragen of onder welke titel dan ook - al dan niet om niet - aan derden voor welk doel dan ook afstaan, anders dan voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

6. De Partner is verplicht ervoor zorg te dragen dat door haar aan VVV Waterland van Friesland verstrekte gegevens:

 • in algemene zin opbouwend en betamelijk zijn;
 • relevant is voor Zuidwest Friesland en/of de Partner c.q. op enigerlei wijze betrekking heeft op Zuidwest Friesland en/of de Partner;
 • geen haat zaaien, oproepen tot geweld, niet discriminatoir, niet onnodig kwetsend, niet intimiderend zijn en geen aanleiding geven tot en/of uiting zijn van agressie, treiteren of aanzetten tot treiteren;
 • niet gericht zijn tegen een derde en geen onrechtmatig handelen jegens een derde vormen;
 • niet pornografisch, erotisch of gewelddadig van aard zijn en geen links of andere verwijzingen bevatten naar pornografisch, erotisch, gewelddadig of ander al dan niet illegaal materiaal;
 • geen spam, geen MLM, geen product- of dienstpromotie, geen loterij, kansspel of investering bevatten of omvatten;
 • geen privé-gegevens of vertrouwelijke informatie van of over derden bevatten waarvan de Partner weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daarmee de privacy van derden wordt geschonden of geschonden kan worden;
 • geen inbreuk maakt op andere rechten van derden;
 • geen informatie bevat of promoot waarvan de Partner weet of had moeten vermoeden dat deze vals of misleidend is;
 • geen spam bevatten, of het mogelijk maken dat virussen of 'bots', 'worms' of enige andere computercodes, -bestanden of -programma’s toegang tot de systemen van VVV Waterland van Friesland of derden verkrijgen dan wel hun makers c.q. gebruikers toegang tot de systemen van VVV Waterland van Friesland of derden verschaffen.

7. VVV Waterland van Friesland heeft te allen tijde het recht om door de Partner verstrekte gegevens te redigeren en/of in te korten.

8. Indien de Partner een in dit artikel neergelegde verplichting schendt, heeft deze schending te gelden als een toerekenbare tekortkoming zijdens de Partner waardoor de Partner direct en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim komt te verkeren. VVV Waterland van Friesland is alsdan gerechtigd om de overeenkomst direct te ontbinden, waarbij de schade die VVV Waterland van Friesland lijdt door de Partner dient te worden vergoed. Deze schade wordt in elk geval begroot op de som van alle bedragen die de Partner in het kader van de Overeenkomst reeds aan VVV Waterland van Friesland heeft betaald. VVV Waterland van Friesland is gerechtigd tot verrekening van de schade met de voornoemde som van alle door de Partner reeds betaalde bedragen, zodat geen restitutie van deze bedragen plaatsvindt. Onverminderd het voorgaande heeft VVV Waterland van Friesland het recht om vergoeding van de volledige schade en/of nakoming van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid van VVV Waterland van Friesland

1. De Partner is verplicht om door VVV Waterland van Friesland geleverde zaken direct na aflevering te keuren op eventuele afwijkingen ten opzichte van de Productvoorwaarden en overige waarneembare tekortkomingen. De Partner is op straffe van verval van alle rechten verplicht om tekortkomingen binnen 14 kalenderdagen na aflevering van de  zaak aan VVV Waterland van Friesland te melden. De melding dient schriftelijk of per email te geschieden en vergezeld te gaan met een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming.

2. De Partner is verplicht om door VVV Waterland van Friesland verrichte diensten gedurende de uitvoering daarvan aanhoudend te keuren op eventuele afwijkingen ten opzichte van de productvoorwaarden en overige waarneembare tekortkomingen. De Partner is op straffe van verval van alle rechten verplicht om tekortkomingen binnen 14 kalenderdagen na met moment waarop deze zijn geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden aan VVV Waterland van Friesland te melden. De melding dient schriftelijk of per email te geschieden en vergezeld te gaan met een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming.

3. De Partner is verplicht om tekortkomingen die bij de voormelde keuring redelijkerwijs niet geconstateerd konden worden en die binnen 3 maanden na de levering van de zaak respectievelijk voltooiing van de dienst openbaren, binnen één week na het moment waarop de tekortkoming is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden aan VVV Waterland van Friesland te melden. De melding dient schriftelijk of per email te geschieden en vergezeld te gaan met een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming.

4. VVV Waterland van Friesland is niet aansprakelijk voor tekortkomingen die zich voordoen of zich hebben geopenbaard na het verstrijken van een periode van drie maanden na levering van de zaak of voltooiing van de dienst.

5. Elke rechtsvordering van de Partner ter zake de uitvoering van de Overeenkomst vervalt na 12 maanden nadat de uitvoering van de Overeenkomst aan de zijde van VVV Waterland van Friesland is voltooid.

6. Indien de Partner meent dat VVV Waterland van Friesland toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige uit hoofde van de Overeenkomst op VVV Waterland van Friesland rustende verplichting, zal VVV Waterland van Friesland pas in verzuim komen te verkeren nadat zij door de Partner schriftelijk of per email in gebreke is gesteld, waarbij de Partner gehouden is om VVV Waterland van Friesland een redelijke termijn van ten minste twee weken te gunnen om de tekortkoming te verhelpen.

7. Indien VVV Waterland van Friesland tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens de Partner kan dat tekortschieten niet aan VVV Waterland van Friesland worden toegerekend en kan VVV Waterland van Friesland derhalve niet in verzuim komen te verkeren, indien nakoming van deze verplichting door VVV Waterland van Friesland wordt bemoeilijkt of belemmerd door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van VVV Waterland van Friesland is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot oorlogstoestanden, oproeren, stakingen, bezettingen, blokkades, transportbelemmeringen, energiestoringen, ziekte op ongewone schaal, slecht weer of natuurrampen, overheidsmaatregelen in het binnen- of buitenland, annuleringen van derden en alle overige omstandigheden die normaliter onder overmacht worden begrepen.

8. In een situatie als bedoeld in lid 7 van dit artikel, is VVV Waterland van Friesland bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat deze de nakoming niet langer bemoeilijkt. In geval de situatie als bedoeld in lid 7 van dit artikel langer duurt dan 2 maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens de andere partij gehouden te zijn.

9. VVV Waterland van Friesland is niet aansprakelijk voor schade die de Partner lijdt als gevolg van:

 • de onmogelijkheid van de Partner om de door VVV Waterland van Friesland geleverde zaken en/of diensten tijdelijk of voortdurend te gebruiken;
 • onjuistheden in de Productvoorwaarden of afwijkingen tussen de Productvoorwaarden en de door VVV Waterland van Friesland aan de Partner geleverde zaken en/of diensten, tenzij de Partner bewijst dat de schade is ontstaan als gevolg van opzettelijke handelen of nalaten van VVV Waterland van Friesland of de medewerkers van VVV Waterland van Friesland, dan wel tenzij de Partner bewijst dat de schade is ontstaan als gevolg van roekeloos handelen van VVV Waterland van Friesland of de medewerkers van VVV Waterland van Friesland. Alsdan is de maximale door VVV Waterland van Friesland aan de Partner te vergoeden schade gelijk aan het bedrag dat de Partner conform de overeenkomst gedurende de gehele looptijd daarvan aan VVV Waterland van Friesland verschuldigd is.

10. VVV Waterland van Friesland is jegens de Partner niet aansprakelijk voor schade bestaande uit gederfde winst, verminderde opbrengst en/of overige indirecte en gevolgschade.

Artikel 7. Aansprakelijkheid van de Partner

1. De Partner is te allen tijde aansprakelijk voor door VVV Waterland van Friesland geleden schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Partner van zijn verplichtingen uit de met VVV Waterland van Friesland gesloten overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de Productvoorwaaarden daaronder begrepen. De Partner zal zich niet op overmacht beroepen.

2. De Partner vrijwaart VVV Waterland van Friesland tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een product en/of dienst die VVV Waterland van Friesland aan de Partner heeft geleverd respectievelijk heeft verleend.

Artikel 8. Prijzen, facturering en indexering

1. Alle door VVV Waterland van Friesland in de Productcatalogus en overige aanbiedingen genoemde en tussen VVV Waterland van Friesland en de Partner overeengekomen prijzen en vergoedingen luiden in Euro’s en exclusief BTW, tenzij expliciet anders is vermeld.

2. VVV Waterland van Friesland heeft het recht om gedurende de looptijd van de overeenkomst eenmaal per kalenderjaar de tussen VVV Waterland van Friesland en de Partner overeengekomen vergoedingen te verhogen met een bedrag c.q. percentage berekend op basis van de wijziging in het maandprijsindexcijfer volgens het indexcijfer “CAO-lonen voor de particuliere sector, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers”, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Indien de publicatie van voornoemd indexcijfer gestaakt mocht worden, zullen partijen in overleg treden teneinde een vervangende indexering vast te stellen.

3. VVV Waterland van Friesland heeft het recht om gedurende de looptijd van de overeenkomst de tussen VVV Waterland van Friesland en de Partner overeengekomen vergoedingen anders dan bedoeld in lid 3 van dit artikel te verhogen indien inkoopprijzen, loonkosten of belastingen daartoe aanleiding geven. De procentuele verhoging van de overeengekomen vergoedingen zal alsdan niet meer bedragen dan de procentuele stijging van de inkoopprijzen, loonkosten of belastingen.

4. VVV Waterland van Friesland heeft het recht om gedurende de looptijd van de overeenkomst de tussen VVV Waterland van Friesland en de Partner overeengekomen vergoedingen anders dan bedoeld in lid 3 en 4 van dit artikel te verhogen. De aldus verhoogde vergoedingen zullen alsdan van kracht zijn vanaf de door VVV Waterland van Friesland vastgestelde datum, doch niet eerder dan dat VVV Waterland van Friesland aan de Partner schriftelijk of per email mededeling heeft gedaan van de verhoogde vergoedingen. Indien de Partner niet akkoord gaat met de gewijzigde en/of aangevulde voorwaarden, zijn zowel VVV Waterland van Friesland als de Partner gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de verhoogde vergoedingen van kracht zullen worden, rekening houdend met artikel 9.2.

5. Partner is verplicht om de met VVV Waterland van Friesland overeengekomen vergoedingen voor de door VVV Waterland van Friesland te leveren zaken en te verlenen diensten bij vooruitbetaling te voldoen en wel binnen veertien dagen nadat VVV Waterland van Friesland de Partner ter zake een factuur heeft verzonden. De Partner is niet bevoegd enige vordering op VVV Waterland van Friesland met zijn betalingsverplichtingen jegens VVV Waterland van Friesland te verrekenen.

6. Indien de Partner enige factuur van VVV Waterland van Friesland niet binnen de genoemde termijn van veertien dagen geheel heeft voldaan, komt de Partner zonder dat een ingebrekestelling is vereist in verzuim te verkeren. De Partner is alsdan aan VVV Waterland van Friesland, naast de niet-betaalde bedragen, de wettelijke handelsrente verschuldigd over iedere maand of een gedeelte van een maand dat de betaling uitblijft.

7. Indien de Partner enige factuur van VVV Waterland van Friesland niet binnen de genoemde termijn van veertien dagen geheel heeft voldaan, is VVV Waterland van Friesland gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen uit zowel de onderhavige overeenkomst als ook elke andere tussen VVV Waterland van Friesland en de Partner van kracht zijnde overeenkomst op te schorten. VVV Waterland van Friesland is alsdan eveneens gerechtigd om zowel de onderhavige overeenkomst als ook elke andere tussen VVV Waterland van Friesland en de Partner van kracht zijnde overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Aanvang, duur en einde van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen partijen gaat in op de datum die partijen in de overeenkomst hebben genoemd. Indien geen datum is genoemd, gaat de overeenkomst in op de datum waarop de overeenkomst is ondertekend. Indien de overeenkomst niet is ondertekend, gaat de overeenkomst in op de datum waarop VVV Waterland van Friesland met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt.

2. De overeenkomst eindigt niet op de in de overeenkomst genoemde einddatum, tenzij één van beide partijen de overeenkomst schriftelijk of per email aan de andere partij heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

3. Indien de overeenkomst niet is opgezegd als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt tussen partijen een nieuwe overeenkomst geacht te zijn ontstaan gelijkluidend aan de overeenkomst die direct daaraan vooraf ging, zulks met een duur van één jaar en tegen de alsdan door VVV Waterland van Friesland voor Producten gehanteerde vergoeding bij overeenkomsten voor de duur van één jaar.

4. Naast gevallen waarin de Opdrachtgever in verzuim verkeert, heeft VVV Waterland van Friesland het recht om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief of deurwaardersexploot te ontbinden indien de Opdrachtgever:

 • haar bedrijfsvoering staakt, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;
 • de vrije beschikking over haar vermogen of een aanzienlijk deel daarvan verliest;
 • surséance van betaling of faillissement aanvraagt;
 • in staat van faillissement wordt verklaard;
 • een akkoord buiten faillissement aanbiedt.

Artikel 10. Overige bepalingen

1. Alle door VVV Waterland van Friesland geleverde zaken of verleende diensten blijven haar eigendom totdat de Partner de koopprijs, alsmede al hetgeen de Partner op grond van deze of andere overeenkomsten aan VVV Waterland van Friesland verschuldigd is, aan VVV Waterland van Friesland heeft voldaan. De Partner heeft evenwel het recht de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, tenzij VVV Waterland van Friesland schriftelijk of per email te kennen geeft dat de Partner deze zaken terstond ter beschikking aan VVV Waterland van Friesland moet stellen.

2. De overeenkomst bevat geen titel strekkende tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendomsrechten van VVV Waterland van Friesland aan de Partner, tenzij de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt.

3. Partijen zijn gehouden om alle vertrouwelijke informatie, waarover zij in het kader van (de uitvoering) van de overeenkomst de beschikking krijgen, geheim te houden en deze informatie slechts te gebruiken voor zover de nakoming van de verplichtingen onder de overeenkomst dit vereist.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de aanbiedingen van VVV Waterland van Friesland alsmede op de overeenkomsten tussen VVV Waterland van Friesland en de Partner is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluitsel van het Weens koopverdrag.

2. Alle geschillen tussen partijen kunnen slechts worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij enige andere rechter op grond van een dwingende wetsbepaling bevoegd is om kennis te nemen van het betreffende geschil.

Zoek & boek

Reisgezelschap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang tips, de evenementenkalender en aanbiedingen van VVV Waterland van Friesland.