Ga naar inhoud
MAP

Actievoorwaarden

Hieronder worden de voorwaarden beschreven die gelden voor een winactie van VVV Waterland van Friesland. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op alle winacties (hierna: de “Actie”) die VVV Waterland van Friesland (hierna te noemen: ‘'de organisator'’), gevestigd en kantoorhoudende te Midstraat 99, 8501 AH in Joure organiseert.

Algemeen

 • Per winactie wordt aangegeven wat de looptijd is (hierna: de “Actieperiode”). Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 • De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • De speelwijze van de Actie verschilt per keer en wordt duidelijk per winactie uitgelegd.
 • Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, dienen te worden verstuurd aan VVV Waterland van Friesland via info@waterlandvanfriesland.nl
 • De prijs is zoals vermeld per actie.
 • Prijswinnaars worden aangewezen op basis van loting achteraf of op basis van jurering, afhankelijk van de genoemde speelwijze in de Actie.
 • Prijswinnaars worden persoonlijk geïnformeerd.
 • Als de winnaar niet binnen een week op het bericht heeft gereageerd om zijn/haar prijs in ontvangst te nemen, vervalt het recht op de prijs en zal een nieuwe winnaar worden geselecteerd.
 • Alle prijzen zijn persoonsgebonden. De organisator zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde, behoudens situaties waarbij deze mogelijkheid specifiek in de Actie is opgenomen. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar zal er een nieuwe prijswinnaar worden getrokken. Bij vermoeden van fraude of wederverkoop behoudt VVV Waterland van Friesland zich het recht om de prijs niet uit te reiken.
 • Het resterende prijsbedrag valt niet om te wisselen in geld of over te dragen aan derden.
 • Wanneer de prijs deelname aan een evenement of dag betreft en de prijswinnaar is om wat voor reden dan ook verhinderd, dan vervalt het recht op de prijs en behoudt VVV Waterland van Friesland het recht om de prijs aan een ander uit te reiken.

Deelname

Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) of wettelijke verzorger(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van de organisator schriftelijk tonen.

Deelname aan de actie is uitgesloten voor:

 • Alle medewerkers en vrijwilligers van VVV Waterland van Friesland;
 • Iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie;
 • De organisator mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de Betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij de organisator het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisator of derden.

Gebruik gegevens

Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige NAW-gegevens en/of andere gegevens, zoals aangegeven bij de actie, te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen. De organisator zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen en niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is.

Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer de organisator toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer de organisator toestemming voor een eventuele vermelding in een nieuwsbrief. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord dat zijn/haar gegevens en/of foto’s gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinden. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord dat zijn/haar gegevens en/of geplaatste/gedeelde foto’s op social media mogen worden herplaatst op social media accounts van VVV Waterland van Friesland.

Aansprakelijkheid

 • De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door de organisator ter beschikking gestelde actieproducten en/of prijzen.
 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die de organisator aan het beheer van haar website en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door de organisator openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen de organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de organisator in het leven roepen.
 • De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken in de leveringen of diensten in verband met de prijzen. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met deze actie, behoudens die aansprakelijkheid die de organisator op basis van het toepasselijke recht niet rechtsgeldig kan uitsluiten.

Diversen

Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

De organisator zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.

Privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

VVV Waterland van Friesland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Over het algemeen geldt dat VVV Waterland van Friesland uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In de volgende paragrafen vindt u een overzicht van welke persoonsgegevens wij wanneer verwerken en/of bewaren.

Nieuwsbrief

Om onze digitale nieuwsbrief te ontvangen dient u zich hiervoor in te schrijven op onze website. Wij vragen u hiervoor u e-mailadres in te vullen. Bij een aantal formulieren op onze website heeft u ook de mogelijkheid om aan te vinken dat u de digitale nieuwsbrief wenst te ontvangen. Wanneer u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor te allen tijde uitschrijven. Onderaan iedere nieuwsbrief die wij versturen staat: Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u hier uit. Wanneer u zich uitschrijft wordt uw e-mailadres verwijderd uit ons bestand.

Winactie

Wanneer u deelneemt aan een winactie vragen wij u een aantal gegevens in te vullen. Welke gegevens wij vragen kan verschillen per winactie. Mogelijke gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Leeftijd
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens met betrekking tot actiemechanisme (bijv. reden waarom u graag zou willen winnen, slogan, etc.)
 • Beeldmateriaal (bijv. foto’s en/of video’s)

De gegevens van deelnemers bewaren we maximaal een maand. Hoe lang we de gegevens van de prijswinnaars bewaren is afhankelijk van de omvang en/of waarde van de prijs en/of afspraken hieromtrent met de partij die de prijs beschikbaar stelt. De gegevens van de prijswinnaars worden onder andere bewaard omdat we willen checken of een deelnemer voldoet aan de voorwaarden en spelregels.

Zoek & boek

Reisgezelschap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang tips, de evenementenkalender en aanbiedingen van VVV Waterland van Friesland.