Ga naar inhoud
MAP

Nannewiid

Yn de romte fan de lêste sinne en de nacht,

ûntsteane wêr’t de himel en de ierde elkoar reitsje,

skakearringen fan goud yn al har pracht.

 

Yn de romte fan it lêste ljocht en it tsjuster,

stimt de natuer ôf op de frekwinsje fan de stilte

wêryn’t dei- en nachtbisten wikselje fan wacht.

 

Yn de romten tusken myn gedachten yn

wurde de romten fan stilte hieltiden grutter.

Ik stim ôf op de natuer fan it Nannewiid.

En ik nim myn romte.

 

Grietje Hoekstra

 

In de ruimte van de laatste zon en de nacht, ontstaan waar de hemel en de aarde elkaar raken, schakeringen van goud in al haar pracht. In de ruimte van het laatste licht en het donker, stemt de natuur af op de frequentie van de stilte, waarin dag- en nachtdieren wisselen van wacht. In de ruimte tussen mijn gedachten in, worden de ruimtes van de stilte steeds groter. Ik stem af op de natuur van het Nannewiid. En ik neem mijn ruimte.

Meer gedichten lezen?

Zoek & boek

Reisgezelschap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang tips, de evenementenkalender en aanbiedingen van VVV Waterland van Friesland.