Skip to main content
MAP

Temajûn 'de grutte omslach'

Hotel De Groene Weide, Bolsward

Temajûn oer enerzjy transysje en de takomst

Sprekker Prof. Dr. Ir. Jan Rotmans komt bij Hotel de Groene WEide yn boalsert sprekken oer 'de grutte omslach' - enerzjy transysje en takomst. Jan Rotmans is de ynternasjonale autoriteit op it mêd fan transysjes en durosemens. 

De jûn fynt plak op moandei 11 desimber fanôf 19:45 oere. 

Wanneer:
11 december
Afstand tot jouw locatie:

Here you will find Temajûn 'de grutte omslach'
Hotel De Groene Weide

Snekerstraat 2
8701 XD Bolsward
Plan your route

from your location

Show results

Search & book

Traveling party